Licence upravující podmínky užívání software prodávaného na prestahost.eu

1) Tato licence upravuje podmínky používání software (modulů určených pro e-commerce systém Prestashop) prodávaného na prestahost.eu. Dále jen software.


2) Prodávané software je chráněno autorským právem podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 121/2000 Sb v platném znění (Autorský zákon) a zákony souvisejícími. Vlastníkem autorských práv k software je prodávající tj. RNDr. Václav Mach, se sídlem Vrábče-Zastávka, U Rybníka 123, identifikační číslo: 734 83 460, viz čl. 1. obchodních podmínek (dále jen „prodávající“ či „autor“)

3) Řádným uhrazením kupní ceny je kupujícímu poskytnuto právo k užívání zakoupeného software, výhradně však v souladu s touto licencí a obchodními podmínkami.

4) Právo k užívání software kupujícím není časově omezeno

5) Právo k užívání software kupujícím je sjednáno na jednu administraci (multishop). Kupující má tedy právo používat zakoupené software na více doménách pouze a výhradně v případech, kdy tyto domény sdílejí tutéž administraci Prestashop. Kupující musí zakoupit samostatnou licenci pro každou jednu administraci ve které modul instaloval.

6) Ustanovení bodu 5 se nevztahuje na případ instalace software za účelem testování na PC nebo na webovém serveru, který není veřejně přístupný z internetu, za podmínky že jsou dodržena všechna další ustanovení této licence a obchodních podmínek.

7) Kupující není oprávněn software jakýmkoliv způsobem dále rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat ke stažení, prodávat, poskytovat třetí straně, nabízet zdarma ani za úplatu nebo jinak zakoupený software užívat kromě případů výslovně uvedených v bodech 8 a 9 této licence.

8) Kupující může software poskytnout třetí straně k úpravě zdrojového kódu podle bodu 10 této licence. V tomto případě kupující odpovídá za to že tato třetí strana bude plně řídit touto licencí.

9) Pokud je kupujícím IT profesionál (webové studio, SEO agentura, programátor), může řádně zakoupené software prodat koncovému uživateli a k ceně software si připočítat náklady na své služby. Kupující musí pro každého koncového uživatele zakoupit samostatnou licenci.

Kupující odpovídá za to, že se koncový uživatel bude řídit touto licencí.

10) Kupující má právo pro svoji potřebu modifikovat zdrojový kód software. V žádném případě však nesmí být změněn název prodávaného software, jméno autora, jména souborů které software tvoří, ani licence kterou se užívání software řídí. Taktéž nesmí odstraňovat původní poznámky komentující kód.  Licence vepsaná v souborech které software tvoří nesmí být odstraněna ani změněna. Úpravou zdrojového kódu nepřecházejí autorská práva na kupujícího či na třetí stranu která úpravu provedla podle bodu 8 této licence, vlastníkem autorských práv zůstává prodávající.

11) V případě porušení povinnosti kupujícím uvedených v čl. 3, čl. 5, čl. 7, čl. 8, čl. 9 a čl. 10 těchto licenčních podmínek, má prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000 Kč za každou porušenou povinnost.

12) Zaplacení smluvní pokuty v případě zásahu kupujícího do autorských práv prodávajícího podle bodu 12 této licence není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plném rozsahu.

13) Odpovědnost prodávajího za případné  vady software nebo  přímé i nepřímé škody je upravena  obchodními podmínkami .  Její maximální souhrnná výše je tedy omezena částkou, kterou za prodávané software kupující uhradil.