Obchodní podmínky internetového obchodu prestahost.eu


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího RNDr. Václav Mach, se sídlem Vrábče-Zastávka, U Rybníka 123  identifikační číslo: 734 83 460  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://prestahost.eu/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Závazným textem obchodních podmínek je česká jazyková verze zveřejněná na internetové adrese https://prestahost.eu/cs/content/3-obchodni-podminky. Ostatní jazykové verze Obchodních podmínek jsou pouze informativního charakteru pro potřeby Kupujícího. V případě jakéhokoliv rozporu jiných jazykových verzí Obchodních podmínek s českou jazykovou verzí Obchodních podmínek se použije česká jazyková verze
 

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.4. Ve webovém rozhraní obchodu je nabízen specifický typ software, dále jen moduly. Moduly rozšiřují funkcionalitu engine prestashop (www.prestashop.com) dále jen prestashop. Následující  zboží

ThePay modul pro Prestashop

 je určeno pouze pro podnikatelské subjekty, které toto zboží kupují v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, či v rámci samostatného výkonu svého povolání.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1 Na základě on-line registrace kupujícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, poruší-li kupující některé z ustanovení těchto obchodních podmínek.


2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží (modulů) nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.


3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


3.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu libovolným způsobem (platebním kanálem) dostupným ve webovém rozhraní obchodu.


4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.3.  Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 písm.h) z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku některých druhů zboží, včetně   počítačových programů. Moduly  prodávané v internetovém obchodu patří do této kategorie. Od kupní smlouvy tedy nelze ustoupit od okamžiku kdy bylo zboží kupujícímu zasláno elektronickou poštou a/nebo zpřístupněno v rozhraní jeho uživatelského účtu.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. Moduly jsou kupujícímu poskytnuto pouze ve virtuální formě – zasláním elektronickou poštou a/nebo zpřístupněním v jeho uživatelském účtu. Náklady na přepravu nejsou prodávajícím účtovány.


7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA a AKTUALIZACE


7.1.  Kupující má před vlastním zakoupením zboží možnost seznámit se s jeho funkčností a případně jej otestovat. Způsob testování konkrétního zboží je uveden v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu.

Prodávající nabízí zboží v dobré víře že je vhodné k popsanému účelu. Je však výhradně věcí kupujícího aby posoudil zda bude zboží vyhovovat pro jeho konkrétní potřebu.

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména z.č.89/2012 Sb.. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Odpovědnost prodávajícího za vady nevznikne, jestliže vada byla způsobena po převzetí zboží nevhodným provozováním a instalací (čl.7.3 Obchodních podmínek), jeho vadnou údržbou, nahodilou škodou, nebo neoprávněnými zásahy třetích osob. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese info@prestahost.cz.


7.3. Odpovědnost prodávajícho za libovolné  škody které kupujícímu vzniknou nefunkčností, omezenou nebo chybnou funkčností dodaných modulů:

  • v případě instalace modulu na  verzi prestashop shodné s  verzí deklarované  modulem, nese prodávající odpovědnost do výše ceny  daného modulu. Pokud byla instalace prestashop na straně prodávajícího jakkoliv modifikována, odpovědnost prodávajícího zaniká. Odpovědnost prodávajícího rovněž zaniká při instalaci modulu na  prestashop s jinou než základní šablonou, pokud není zřejmé že vada nemohla se šablonou souviset
  • v případě instalace sofware na engine prestashop ve verzi která není modulem deklarována, nenese  prodávající žádnou odpovědnost
  • v případě že byl modul uživatelem jakkoliv upraven, nenese prodávající žádnou odpovědnost
  • prodávající  nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele. Je výhradně povinností uživatele aby před instalací modul řádně zálohoval svoje data. Moduly jsou důkladně testovány a prodávajícím dodávány v dobré víře, že jejich instalace nemůže vést ke ztrátě dat. Přesto je zcela nezbytné řádně zálohovat jak soubory tak databázi  eshopu na který je modul instalován

 

7.4.  Odpovědnost prodávajícího za případné škody, přímé i nepřímé, způsobené nebo související se ztrátou dat či nedostupností nebo vadnou funkcí www stránek kupujícího, je vždy omezena částkou zaplacenou kupujícím prodávajícímu za konkrétní modul.  Tato limitace náhrady škody prodávajícím se nezvyšuje ani v případě, že v souvislosti s  modulem vzniknou kupujícímu jakékoliv povinnosti vůči třetím stranám, včetně např. povinnosti zaplatit odškodné, penále, pokutu včetně pokuty vyměřené Finančním úřadem, smluvní pokutu, odstupné od smlouvy, náklady na soudní spor, honorář advokáta apod. Výše náhrady škody prodávajícím se nezvyšuje ani v případě, že v souvislosti se zakoupeným modulem vznikne zákazníkovi prokazatelná ztráta zisku nebo prokazatelné výdaje související s náhradou ztracených dat.

7.5 Není-li v popisu konkrétního produktu uvedeno jinak, jsou aktualizace modulů  poskytovány zdarma po dobu 12 měsíců od data objednávky.

8. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ a AUTORSKÁ PRÁVA


8.1. Licence se sjednává pro  jeden web. V případě multishopu má kupující právo používat modul pro všechny eshopy s jednou společnou administrací.


8.2. Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou.


8.3. Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží Prodávajícímu (Václav Mach, prestahost.eu). Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům.  Kupujícíi nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám Prodávajícího nebo třetích osob.  Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku .
.


8.4.Kupující není oprávněn moduly pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám či jakýmkoliv jiným způsobem distribuovat.  Kupující má právo postoupit práva k užívání softwaru pouze pokud tak učiní spolu s doménou (doménami) na které je modul instalován.


8.6 Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním. Kupující je oprávněn studovat, upravovat a měnit kód zakoupeného software pouze za účelem zlepšení jeho funkčnosti v rámci webu pro který bylo software zakoupeno.


8.7. Pokud Kupující nesplní výše uvedené licenční podmínky, může Prodávající požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.


9.2.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


10.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


 Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Ochrana osobních údajů tak jak je specifikována v samostatné webové stránce Ochrana osobních údajů.

11.  LICENCE K MODULUM

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Licenční podmínky použití produktů   


12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ


12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


12.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vrábče – Zastávka, U rybníka 123, adresa elektronické pošty info@prestahost.cz , telefon 602 933 740 .

Tato verze obchodních podmínek vstupuje v platnost dne 19.6.2024