Licenční podmínky pro moduly prestahost.eu

Tyto licenční podmínky ("Podmínky") upravují Vaše používání softwarových produktů, dále jen "Modulů", zakoupených na prestahost.eu. Zakoupením nebo stažením Modulu souhlasíte s podmínkami této licence. Tato licence se vztahuje jak na hrazené moduly, tak na moduly nabízené zdarma. 

 

Nesouhlas s podmínkami licence

  • Pokud nesouhlasíte s podmínkami této licence, Modulu nekupujte nebo nestahujte. Uhrazená částka Vám bude vrácena pouze v případě, že jste Modul ještě nestáhli. Pokud již byl Modul stažen, jste plně vázáni podmínkami této licence. 

1. Licence

1.1 Prodávající, kterým je vlastník autorských práv (viz. bod 2.2), Vám tímto uděluje omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k používání Modulu pro jednu doménu za předpokladu, že jste Modul řádně zakoupili.

1.2 Tato licence Vám neumožňuje používat Modul na více než jedné doméně bez dalšího nákupu odpovídajícího počtu licencí.

1.3 Jste oprávněni upravovat Modul pro své vlastní potřeby, za předpokladu, že takové úpravy nebudou distribuovány dalším subjektům.

2. Ochrana autorských práv

2.1 Modul a veškerá dokumentace k němu je chráněna autorským právem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (Autorský zákon) a zákony souvisejícími.

2.2 Vlastníkem autorských práv k Modulu je prodávající, tj. Václav Mach, se sídlem Vrábče 123, identifikační číslo: 734 83 460

2.3 Nesmíte kopírovat, distribuovat, prodávat, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo jinak rozčlenit jakoukoliv část Modulu, mimo výslovně uvedené v těchto Podmínkách.

3. Omezení

3.1 Nesmíte poskytovat třetím stranám kopie Modulu nebo umožnit třetím stranám přístup k Modulu bez výslovného písemného souhlasu Prodávajícího. Výjimkou je poskytnutí Modulu za účelem úprav podle bodu 4. V tomto případě nesete plnou odpovědnost za to, že osoba nebo firma provádějící úpravy nebude Modul dále jakýmkoliv způsobem distribuovat.

3.2 Nesmíte prodávat, sublicencovat, distribuovat nebo jinak komercializovat upravené verze Modulu.

3.3 Instalace Modulu za účelem testování na PC nebo na webovém serveru, který není veřejně přístupný z internetu, je povolena za podmínky, že jsou dodržena všechna další ustanovení této licence a obchodních podmínek.

3.4 Pokud jste IT profesionál (webové studio, SEO agentura, programátor), můžete řádně zakoupený Modul prodávat koncovému uživateli a k ceně Modulu si připočítat náklady na své služby. Musíte pro každého koncového uživatele zakoupit samostatnou licenci. Odpovídáte za to, že se koncový uživatel bude řídit touto licencí.

4. Úpravy

4.1 Máte právo pro své potřeby modifikovat zdrojový kód Modulu. V žádném případě však nesmí být změněn název Modulu, jméno autora, jména souborů, které Modul tvoří, ani licence, kterou se užívání Modulu řídí.

4.2 Úpravou zdrojového kódu nepřecházejí autorská práva na Vás či na třetí stranu, která úpravu provedla. Vlastníkem autorských práv zůstává prodávající.

5. Odpovědnost

5.1 Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé použitím nebo nemožností použití Modulu, bez ohledu na to, zda byly tyto škody způsobeny chybou v Modulu, lidskou chybou, či jinak.

5.2 Odpovědnost prodávajícího za případné vady Modulu nebo za přímé i nepřímé škody je omezena částkou, kterou jste za Modul uhradili.

6. Smluvní pokuty

6.1 V případě porušení těchto licenčních podmínek máte povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každou porušenou povinnost.

6.2 Zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plném rozsahu.

 

7. Nelegální získání Modulu

7.1 Používání Modulu je povoleno pouze těm uživatelům, kteří Modul získali legálně na základě provedené objednávky. Pokud jste Modul získali nelegálním způsobem (například pirátským kopírováním), porušujete autorská práva a jste povinni okamžitě ukončit používání Modulu a odstranit ho ze všech svých zařízení.

7.2 Prodávající si vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti těm, kteří Modul získají nebo užívají nelegálně, včetně, ale nikoli výhradně, požadování náhrady škody a ušlého zisku.

8. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky.

7.2 Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo shledáno neplatným nebo nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek v platnosti a účinnosti.

Stažením,  instalací nebo používáním Modulu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami